[Note: this page is set to display International Phonetic Alphabet characters. If your browser over-rides this setting, by default or by choice, the IPA characters may not show.]

Fonetic symbols for British English.

Vowels.
/i:/
/ɪ/
/e/
/æ/
/ɑ:/
/ɒ/
/ɔ:/
/ʊ/
/u:/
/ʌ/
/ɜ:/
/ə/
 
as in 'peat' /pi:t/
as in 'pit' /pɪt/
as in 'pet' /pet/
as in 'pat' /pæt/
as in 'part' /pɑ:t/
as in 'pot' /pɒt/ not US
as in 'port' /pɔ:t/
as in 'put' /pʊt/
as in 'poodle' /pu:dl/
as in 'putt' /pʌt/
as in 'pert' /pɜ:t/
as in 'about', 'upper'
/əboʊt/, /ʌpə/

/eɪ/
/aɪ/
/ɔɪ/
/əʊ/
/aʊ/

/ɪə/

/eə/

/ʊə/
as in 'bay' /beɪ/
as in 'buy' /baɪ/
as in 'boy' /bɔɪ/
as in 'go' /gəʊ/
as in 'cow' /kaʊ/

as in 'hear' /hɪə/
US /hɪər/
as in 'hair' /heə/
US /heər/
as in 'tour' /tʊə/
US /tʊər/
Consonants.
/p/
/b/
/t/
/d/
/tʃ/
/dʒ/
/k/
/g/
as in 'pea' /pi:/
as in 'bee' /bi:/
as in 'toe' /təʊ/
as in 'doe' /dəʊ/
as in 'chin' /tʃin/
as in 'gin' /dʒin/
as in 'cap' /kæp/
as in 'gap' /gæp/
/m/
/n/
/ŋ/
/l/
/r/
/j/
/w/
/h/
 
as in 'map' /mæp/
as in 'nap' /næp/
as in 'hang' /haŋ/
as in 'led' /led/
as in 'red' /red/
as in 'yes' /jes/
as in 'west' /west/
as in 'head' /hed/
 
/f/
/v/
/θ/
/ð/
/s/
/z/
/ʃ/
/ʒ/
as in 'fat' /fæt/
as in 'vat' /væt/
as in 'thing' / θiŋ/
as in 'this' /ðɪs/
as in 'sip' /sɪp/
as in 'zip' /zɪp/
as in 'ship' /ʃip/
as in 'measure' /meʒa/
 
 

See also International Phonetic Alphabet (IPA) chart on Links page.

Back to the top.